• افسانه - شب غم
  • ابی - ستاره های سربی
  • شماعی زاده ، من اهل کردستانم
  • خیال نکن - مسعود فردمنش،شاهرخ
  • مهستی - آخرین طبیب